Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Qualitylifept:

1. Wijk bij duurstede 01-08-2016.
2. ALGEMENE VOORWAARDEN Quality life personal training
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere training, personal training, op ieder advies en op alle activiteiten van Quality life personal training. Door het sluiten van een overeenkomst, schriftelijk, mondeling, over email of Whatsapp, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden Quality life personal training.
4. Quality life personal training is gevestigd te Wijk bij Duurstede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 66532973.
5. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN Quality life personal training
6. Quality life personal training is een onderneming die onder meer fitness trainingen, strength and conditioning,sportspecifieke training, voedingsinterventie’s, voedingsadviezen en outdoor workouts voor particulieren verzorgt onder de naam “Small Group Training”, Duo Personal training, Training en/of Personal training hierna te noemen training.
7. Deze Algemene Voorwaarden Training zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een fitness training, strength and conditioning, sportspecifieke training, voedingsinterventie, voedingsadvies en outdoor workouts/ bootcamp. die op enig moment tussen Quality life personal training en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Quality life personal training.
8. Iedere rechtsverhouding inzake een activiteit bij Quality life personal training valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
9. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Quality life personal training Training verstrekt.
10. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Quality life personal training strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
11. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en blijkheid nietig of vernietigd is, is het Quality life personal training toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.
12. OVEREENKOMST
13. Een overeenkomst tussen Quality life personal training en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen.
14. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality life personal training. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
15. Voor Quality life personal training ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
16. Quality life personal training is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
17. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
18. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. Quality life personal training kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.
19. Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
20. Abonnementen stoppen niet automatisch en worden stilzwijgend verlengd.
21. BETALING
22. Quality life personal training heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
23. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR Quality life personal training
24. Quality life personal training behoudt zich het recht voor een training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
25. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Quality life personal training is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
26. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Quality life personal training van training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.
27. ANNULERING TRAININGSTRAJECT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER OF WEDERPARTIJ
28. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het trainingstraject is gestart. Quality life personal training bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.
29. De kosten voor de deelnemer, contractspartner of wederpartij zijn:
30. – annuleren tot meer dan 4 weken voor aanvang van het trainingstraject: kosteloos;
31. – tot 1 week aanvang van het trainingstraject: het gehele factuurbedrag.
32. Afmelden voor een training kan 24 uur vooraf. Na de 24 uur wordt de training in kosten gebracht of zal de training in pakket vorm als gegeven beschouwd worden.
33. AANSPRIJKELIJKHEID
34. Quality life personal training, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een Bootcamp personal training of andere activiteit. Deelname aan een training, advies, keuring, apk of semainair van Quality life personal training geschiedt op eigen risico.
35. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Quality life personal training, haar medewerkers en trainers, is Quality life personal training niet aansprakelijk. Quality life personal training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van,
een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Quality life personal training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Quality life personal training behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
36. Aansprakelijkheid.
37. Quality life personal training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Quality life personal training is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Quality life personal training Is niet aansprakelijk wanneer bij, training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Quality life personal training is niet
aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Trainer, adviseur of coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
38. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Quality life personal training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Quality life personal training aanbiedt. De klant of sporter of afnemer of particulier, dient Quality life personal training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
39. Quality life personal training is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de personal training, Bootcamp, lichaamapk of andere fysieke of niet fysieke activiteit.
40. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens tevens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
41. Deelname aan een Bootcamp Training of personal training of small group-training lichaamapk en keuring of iedere ander soort training of advies geschiedt geheel op eigen risico. Quality life personal training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere
schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
42. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Quality life personal training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bootcamp Team georganiseerde activiteiten.
43. Een training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
44. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
45. Quality life personal training respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Quality life personal training gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Quality life personal training zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
46. De verstrekte informatie op de website en domeinen www.qualitylifept.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
47. De websites van derden waarnaar op de website en domeinen www.qualitylifept.nl
en hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Quality life personal training
gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Quality life personal training. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte / hyperlinkte websites.
48. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Training.
49. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
50. Van deze Algemene Voorwaarden Training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Quality life personal training.
51. Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Quality life personal training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Quality life personal training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.
52. Op elke overeenkomst tussen Quality life personal training en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
53. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden Quality life personal training van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde gezag.
54. Bij registratie en of inschrijving en of betaling 1e termijn en of deelname proefles en of tekenen algemene voorwaarden, gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Quality Life – Diensten

Algemene voorwaarden – Diensten
Versie: Maart 2023
Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk bestemd voor het verlenen van diensten die u afneemt bij de eenmanszaak Qualitylifept. Indien u producten aanschaft in de webshop op www.qualitylifept.nl , zoals (maar niet gelimiteerd tot) voedingssupplementen (vitamines, mineralen, vetzuren en eiwit-shakes) zijn daarop de algemene voorwaarden van Qualitylife supplementen van toepassing.
1. Algemeen
1.1 Quality life PT (KvK nummer 77299705) is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan de Europaplein 705 te (3526 WP) Utrecht en zal hierna worden aangeduid als: Qualitylife.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website www.qualitylifept.nl en aldaar te downloaden.
1.3 In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Qualitylife: de eenmanszaak Quality life PT gevestigd te Amersfoort op het hiervoor onder 1.1. genoemde adres en ingeschreven op het eveneens onder 1.1 genoemde KVK nummer in het Handelsregister.
Deelnemer: de consument die gebruik maakt van de online diensten (waaronder ook de diverse coaching trajecten) van Qualitylife.
Opdracht: de overeenkomst tussen Qualitylife en Deelnemer, al dan niet via een deelnemersovereenkomst.
Diensten: door Qualitylife te leveren diensten/ werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) Coaching werkzaamheden, het gebruik van de Qualitylife applicatie en de daaraan verwante diensten zoals (maar niet gelimiteerd tot) work-out videos, trainingsschemas en voedingsschemas, een en ander in de ruimste zin des woords.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, diensten, coaching trajecten en lidmaatschappen (hierna te noemen: Overeenkomsten), waaronder tevens begrepen aanvullende overeenkomsten en vervolg-overeenkomsten, die de Deelnemer/ Opdrachtgever (hierna: Deelnemer) verstrekt aan Qualitylife. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen in dienst van Qualitylife en de door Qualitylife ingeschakelde derden.
2.2 Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan Deelnemer beschikbaar gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).
2.3 Qualitylife is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Qualitylife zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Deelnemer toezenden.
2.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Qualitylife schriftelijk aan Deelnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.5 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen Qualitylife en Deelnemer in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/ benaderen.
3. Totstandkoming van de overeenkomst en de Deelnemersovereenkomst.
3.1 Indien een aanbod op de website of andersoortig promotiemateriaal van Qualitylife een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt zulks nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
3.2 Aanbiedingen van Qualitylife bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Qualitylife, binden Qualitylife niet.
3.3 Een overeenkomst tussen Qualitylife en Deelnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht (en/of lidmaatschapsverzoek) schriftelijk (per e-mail) zijdens Qualitylife is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of iDeal betalingsbewijs), dan wel nadat Qualitylife feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen c.q. de Deelnemer gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zoals Online coaching, de Qualitylife App of een andere dienst van Qualitylife, dan wel indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Qualitylife en Deelnemer.
3.4 Deelnemer staat er voor in dat de informatie die door hem/haar wordt verschaft juist is en verklaart uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn en verklaart uitdrukkelijk in volledige goede gezondheid te verkeren. Indien de Deelnemer minderjarig is, verklaart Deelnemer door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden dat er uitdrukkelijk toestemming is gegeven door een ouder en/of voogd om de (persoons)gegevens van Deelnemer te mogen verwerken. Deelnemer geeft door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden tevens toestemming aan Qualitylife om contact op te nemen met een ouder en/of voogd teneinde te verzekeren dat er sprake is van toestemming.
3.5 Het gezond zijn van Deelnemer is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de door Qualitylife aangeboden diensten. Indien de door Deelnemer verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt Qualitylife zich het recht voor de Deelnemersovereenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder dat enige restitutieverplichting zijdens Qualitylife ontstaat aangaande reeds voldane lidmaatschapsgelden.
4. Verhouding Qualitylife en Deelnemer
4.1 Qualitylife zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Op Qualitylife rust bij het uitvoeren en/of aanbieden van haar of namens haar aangeboden en/of uitgevoerde diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat Qualitylife niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.
4.2 Qualitylife biedt slechts diensten aan welke zijn gericht op het assisteren van Deelnemers in zijn/ haar poging om gewicht te verliezen en/of fitter te worden. Qualitylife is geen medische organisatie en/of instelling en pretendeert zulks evenmin te zijn en is derhalve niet bevoegd en in staat Deelnemer op enigerlei wijze van medisch advies te voorzien. Ter verkrijging van medisch advies zal Deelnemer zich te allen tijde moeten wenden tot een erkend medicus.
5. Gebruik Qualitylife diensten
5.1 Qualitylife draagt zorg voor beschikbaarheid van de online trainingsmogelijkheden en toegang tot de Qualitylife community.
5.2 Qualitylife is niet aansprakelijkheid voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van onder andere (maar niet gelimiteerd tot) storingen op het internet, storingen bij providers of bij leveranciers van systemen en/of applicaties waarop de diensten van Qualitylife zijn gebouwd. Het voorgaande geldt in het bijzonder bij het gebruik van de Qualitylife applicatie (APP).
5.3 Het is Deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan toegangsgegevens, videos, templates, schemas of andere vormen van informatie die door Qualitylife beschikbaar wordt gesteld aan derden te verstrekken, te vermenigvuldigen of door derden te laten gebruiken. Het gebruik van de APP komt enkel aan die Deelnemer toe die met Qualitylife een overeenkomst is aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Het delen van gebruikersnamen en/of wachtwoorden is derhalve eveneens uitdrukkelijk verboden.
5.4 Indien Deelnemer hetgeen hiervoor onder 5.3 is opgenomen overtreedt, is Qualitylife gerechtigd de toegang van Deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Qualitylife om alle schade die zij (of door haar ingeschakelde derden) als gevolg van de overtreding lijdt te vergoeden.
5.5 Qualitylife is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online trainingsmogelijkheden en/of de Qualitylife -app (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de online trainingsmogelijkheden.
5.6 Het tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn van de online trainingsmogelijkheden geeft deelnemer geen recht op enige terugbetaling van de overeengekomen abonnementskosten van de online diensten van Qualitylife, noch het recht op enige schadevergoeding.
5.7 Qualitylife is niet verplicht om de informatie op haar website of haar online diensten (waaronder de Qualitylife -app) up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de Qualitylife -app of de website (of andere communicatiemiddelen) van Qualitylife.
6. Herroepingsrecht
6.1 Deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zijn of haar deelname kosteloos te annuleren. Deze termijn gaat in op de dag nadat de overeenkomst is aangegaan. Indien Deelnemer op dat moment reeds gebruik heeft gemaakt van de online diensten van Qualitylife is Deelnemer enkel gehouden tot betaling van een pro rata bedrag over de dagen dat zij gebruik heeft gemaakt van de online diensten van Qualitylife.
6.2 Deelnemer dient (indien hij of zij gebruik wenst te maken van voormeld herroepingsrecht) via het e-mail adres van Qualitylife aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/ haar herroepingsrecht.
6.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Deelnemer.
6.4 Zo snel mogelijk na ontvangst van een herroeping van Deelnemer, zendt Qualitylife een e-mail met daarin opgenomen een ontvangstbevestiging van de door Deelnemer ingeroepen herroeping.
6.5 Qualitylife draagt er zorg voor dat restitutie van de reeds voldane abonnementsgelden (met inachtneming van hetgeen is bepaald onder artikel 6.1 van de onderhavige voorwaarden) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de herroeping wordt uitgevoerd.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Het gebruik van de online diensten van Qualitylife (waaronder eveneens begrepen de door Qualitylife aangeboden work-out videos) komen geheel voor rekening en risico van Deelnemer. Qualitylife is niet aansprakelijk voor enige materiële en/of immateriële schade die door Deelnemer wordt geleden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Qualitylife. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt gelijk voor eventuele door Qualitylife ingeschakelde derden.
7.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige deelname aan ofwel een work-out video ofwel een coaching sessie melding te maken van veranderingen in zijn of haar fysieke en/of medische gesteldheid hieronder dient mede te worden verstaan (niet-limitatief) blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de oefeningen en deelname aan de coaching sessies van belang is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het delen van deze informatie. Qualitylife gaat indien geen wijzigingen door Deelnemer worden doorgegeven uit van hetgeen Deelnemer heeft verklaard over zijn gezondheid bij aanvang van de Overeenkomst.
7.3 Qualitylife is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op Qualitylife rust slechts een inspanningsverplichting.
7.4 Qualitylife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatie, via het internet geleverde en/of binnengehaalde informatie, en/of gebruikt van de online trainingsmogelijkheden, waaronder de Qualitylife APP.
7.5 Adviezen worden door Qualitylife naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt op basis van de door Deelnemer verstrekte informatie. Qualitylife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
8. Prijzen en betaling
8.1 De door Qualitylife vermelde prijzen worden steeds vermeld inclusief btw.
8.2 Betaling van de abonnementsgelden dient steeds (vooraf) te geschieden via iDeal.
8.3 Indien niet via IDEAL wordt betaald, dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Hierbij geldt dat Deelnemer eerst van de Qualitylife diensten gebruik zal kunnen maken wanneer de door hem/ haar verschuldigde bedragen zijn voldaan.
8.4 Na de hiervoor onder 8.3 genoemde vervaldatum is Deelnemer in verzuim en is hij/ zij aan Qualitylife over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achtwege blijft, kan aan Deelnemer toegang tot de NBFM diensten worden ontzegd (opgeschort), dit zonder dat Qualitylife op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden. Bovendien is Qualitylife in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
8.5 Alle kosten (buitengerechtelijke kosten inbegrepen) die samenhangen met de incasso van door Deelnemer verschuldigde gelden, komen volledig voor rekening van Deelnemer. In een dergelijk geval zal Qualitylife aansluiten bij de in de Wet Normering Incassokosten genoemde tarieven.
8.7 Qualitylife heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Deelnemer worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.
9. Duur van de deelnemersovereenkomst
9.1 De overeenkomst geldt voor de duur waarvoor deze wordt afgesloten en zoals deze staat vermeld in de bevestiging. Na ommekomst van voormelde termijn vindt er een automatische verlenging plaats. De overeenkomst dient middels de opzegpagina te worden ingediend om deze beëindigen. Vanaf dat moment heeft Deelnemer geen toegang meer tot de online diensten van Qualitylife en zijn/ haar gegevens in de APP.
9.2 In het geval van langdurige ziekte en/of zwangerschap van de Deelnemer kan, na onderling overleg en na overlegging van een doktersverklaring of een ander deugdelijk bewijsmiddel, de Overeenkomst tijdelijk (doch uiterlijk 9 maanden)éénmalig worden opgeschort, mits Qualitylife hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
10. Intellectueel eigendom
10.1 Modellen, technieken, instrumenten, toegangsgegevens, videos, templates, werkboeken of enige andere vorm van informatie die is ontwikkeld en/ of gebruikt door Qualitylife is/zijn blijven eigendom van Qualitylife.
Qualitylife behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, trainingsprogrammas recepten en andere digitale tools berusten uitsluitend bij Qualitylife en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualitylife noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.
Qualitylife behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11. Geheimhouding
11.1 Qualitylife is gehouden tot geheimhouding van al datgene dat haar in het kader van de Deelnemersovereenkomst omtrent Deelnemer bekend is geworden.
11.2 Qualitylife zal conform de huidige wet en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Qualitylife diensten, die vrijwillig door Deelnemer zijn verstrekt of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, verwerken.
12. AVG en vernietiging persoonsgegevens
12.1 Qualitylife verwerkt de (persoons)gegevens van de Deelnemer conform de AVG en verwijst hierbij naar haar privacyverklaring, die te allen tijde te raadplegen is via www.newbornfitmama.nl. Qualitylife behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigingen.
12.2 Twee maanden na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens van Deelnemer verwijderd, behalve die gegevens die Qualitylife dient te behouden op grond van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.
13. Tevredenheidsgarantie
13.1 Onze programmas bevatten allen een tevredenheidsgarantie. Indien na het voltooien van het programma geen resultaat is behaald, kunt u aanspraak maken op teruggave van uw aankoopbedrag. Resultaat wordt gedefinieerd als een vermindering van het startgewicht en/of een vermindering van gemeten centimeters. Om voor teruggave in aanmerking te komen dient voorts aan de volgende cumulatieve eisen te zijn voldaan:
Alle wekelijkse modules / hoofdstukken dienen (gedurende 12 weken) te zijn uitgewerkt door de Deelnemer;
(Gedurende 12 weken dient) de activiteitenkalender volledig te zijn ingevuld door de Deelnemer;
Gedurende 12 weken is door Deelnemer het voedingsdagboek dagelijks bijgehouden in de foodtracker van Qualitylife, waarin de aanbevolen hoeveelheid aan kcal niet is overschreden;
Indien van toepassing: de masterclass(es) / seminar(s) zijn (aantoonbaar) volledig door Deelnemer gevolgd.
De bewijslast dienaangaande ligt volledig bij Deelnemer. Indien deelnemer niet aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, kan Deelnemer ook geen aanspraak maken op restitutie van het aankoopbedrag.
14. Overig
14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).
14.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
14.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Qualitylife en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Qualitylife (Rechtbank Utrecht), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.